Domeinstad voorwaarden

Ter bescherming van jouw en onze rechten

1. Definities
a. Domeinstad: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37101101, gevestigd aan de Torenallee 255 te Eindhoven. Btw-id: NL001951788B02.

b. Client: de natuurlijke of rechtspersoon die bij Domeinstad een dienst of product afneemt.

c. Domeinstad beheersysteem, verder genoemd als DBS: Beheersysteem op de website van Domeinstad waarin client terecht komt na invoer van een geldige logincombinatie (klantID en password). Via DBS is het mogelijk domeinnamen te registreren/opzeggen of verlengen en gerelateerde instellingen aan te passen.

d. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

e. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

f. Whois: een protocol om gegevens van een domeinnaam of IP-adres te achterhalen doormiddel van een query/vraag aan een database. In een whois staan o.a. de naam en contact gegevens van de eigenaar en de webhoster van een domeinnaam.

g. Producten en diensten: de door Domeinstad te exploiteren producten en diensten waarbij door client beschikbaar te stellen informatie kan worden geraadpleegd en/of waarmee elektronische informatie kan worden uitgewisseld; hieronder vallen onder meer het ontwikkelen, produceren, realiseren en beheren van websites en applicaties, de registratie en houderschap van domeinnamen, het verhuren van webserverruimte, webpromotie en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

h. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk, via de website of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten en/of diensten van Domeinstad.

2. Toepasselijkheid / uitvoering
a. Op alle offertes, overeenkomsten, leveringen, producten en diensten van Domeinstad zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

b. Domeinstad is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

3. Verplichtingen Domeinstad
a. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Domeinstad dat de geleverde dienst(en) naar beste kunnen word(t)(en) uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

b. Domeinstad spant zich in om de gegevens die client opslaat op de apparatuur van Domeinstad zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Bij afname van webhosting bepaalt client de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen (website)bestanden door het instellen van toegangsrechten.

c. Domeinstad verplicht zich de nodige voorzieningen te treffen die redelijkerwijs verwacht mogen worden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te vermijden/ beperken.

d. Domeinstad spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, client te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

4. Verplichtingen client
a. Domeinstad gebruikt email als communicatiemiddel, het is de verantwoordelijkheid van client om ten alle tijden een werkend/ actueel emailadres bij te houden in het DBS en e-mails gericht aan dit e-mailadres regelmatig te lezen. Onder regelmatig wordt verstaand minimaal een keer per 3 weken.

b. Adreswijzigingen dienen binnen 3 weken doorgegeven te worden via het DBS.

c. De diensten van Domeinstad zullen door client strikt worden gebruikt voor legale doeleinden. Het is ook niet toegestaan de door Domeinstad aangeboden diensten te gebruiken voor het versturen van ongevraagde email (spam), publiceren van materiaal waarvoor client geen rechten bezit, publicatie van discriminerende of kinderpornografische content, of onwettelijke content; zulks ter beoordeling van Domeinstad.

d. client onthoudt zich ervan overige clienten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is client verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan client weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Domeinstad, overige clienten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Domeinstad zal client op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

e. client vrijwaart Domeinstad van alle juridische claims met betrekking tot de door client opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

f. client zal zich houden aan de Netiquette.

g. Zonder toestemming van Domeinstad is het client verboden de door Domeinstad verschafte klantID en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

h. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van client.

i. Client verplicht zich bij aanmelding en of aanvraag van een product of dient juiste gegevens te verstrekken. Domeinstad accepteerd geen anonieme product en/of dienst aanvragen. Bij twijfel aan de door client opgegeven persoonsgegevens kan een schiftelijke validatie worden uitgevoerd. Indien blijkt dat persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn wordt een overeenkomst direct ongeldig verklaard. Client maakt in dat geval geen aanspraak op de aangevraagde producten en/of diensten en in rekening gebrachte kosten worden niet vergoed.

5. Duur, verlenging en beeindiging
a. Door client afgenomen dienst is geldig gedurende de bij aanvraag overeengekomen periode. Standaard bedraagt deze periode 1 jaar.

b. Client heeft mogelijkheid de afgenomen dienst voor het verstrijken van de overeen gekomen periode via DBS te verlengen. Middels een e-mail wordt client voor het verstrijken van de overeengekomen periode geinformeerd over de verlengmogelijkheden. Wordt hier niet op in gegaan dan komt de geleverde dienst na het verstrijken van de overeengekomen periode te vervallen. Client maakt hierna geen aanspraak meer op de afgenomen diensten / producten.

c. Afgenomen diensten kunnen door client ten alle tijden kosteloos worden beeindigt. Domeinstad hanteert geen opzegtermijn. Overeenkomsten worden niet stilzwijgend verlengd.

6. Beschikbaarheid
a. Domeinstad verplicht zich de nodige voorzieningen te treffen die redelijkerwijs verwacht mogen worden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te vermijden/ beperken.

b. Domeinstad spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, client te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

7. Domeinnamen
a. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam is onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Domeinstad vervult bij de aanvraag een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

b. client kan uitsluitend uit de whois het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

c. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van client. client is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. client vrijwaart Domeinstad tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Domeinstad geen bemiddeling heeft verleend.

8. Data-/e-mailverkeer
a. Het maximaal geaccepteerde data-/e-mailverkeer verschilt per afgenomen pakket waarvan de meest recente waarden staan vermeld op de website van Domeinstad.

b. Indien extreem gebruik van data-/e-mailverkeer of serverbelasting door Domeinstad geconstateerd wordt, brengt deze client op de hoogte en stelt deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op het extra gebruik. Wanneer client hiermede niet akkoord gaat, zal hij/zij tot uiterlijk 10.00 uur na de mededeling in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen. Geeft client hieraan geen gehoor dan is Domeinstad gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens webserver(s).

c. Indien er sprake is van bulkmail c.q. het verspreiden van spam dat direct of indirect betrekking heeft op domeinnamen en/of accounts die door Domeinstad beheerd worden, kan Domeinstad zonder overleg overgaan tot het sluiten van het domein. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zullen op client verhaald worden.

d. client kan geen aanspraak maken op schadevergoeding door handelen van de leverancier naar aanleiding van dit artikel.

9. Onderhoud en werkzaamheden
a. Domeinstad is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.

b. Domeinstad is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de aanmelding procedure van de diensten.

c. Domeinstad is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de geleverde dienst, mits zulke wijzigingen niet de functionaliteit of de kenmerken van de dienst nadelig be�nvloeden. Overigens geldt voor gratis diensten dat Leverancier te allen tijde onvoorwaardelijk gerechtigd is deze aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen in de diensten kunnen worden bekend gemaakt op de website van Domeinstad in de betreffende dienstbeschrijvingen.

d. Domeinstad is niet aansprakelijk voor schade van client als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde.

10. Tarieven
a. Tarieven op de website van Domeinstad zijn tenzij anders vermeld inclusief 21% BTW.

b. Bij het aangaan van een overeenkomst / bevestiging van een opdracht zullen tarieven altijd totaal en inclusief BTW worden vermeld.

c. Domeinstad behoudt zich het recht tarieven te verlagen of verhogen. Een genoodzaakte tariefsverhoging mag echter nooit meer dan 10% van het actuele tarief (niet actie tarief) bedragen en moet door Domeinstad 30 dagen voor invoering worden gepubliceerd. Tariefswijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten voor webhosting.

d. Gedurende de overeengekomen looptijd zullen de prijzen van de door Domeinstad aangeboden diensten / producten niet worden gewijzigd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

d. client heeft het recht de overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum waarop een prijsverhoging van kracht wordt.

e. Bij speciale acties gelden na het verstrijken van de overeengekomen periode de normale tarieven. Indien een product of dienst niet in exact dezelfde hoedanigheid terugkeert zal een soortgelijk(e) product of dienst als uitgangspunt genomen worden.

f. Alle vermelde tarieven op de website, offertes en overige documenten van Domeinstad zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

11. Levertijd
a. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Domeinstad wordt ontvangen.

b. Levering van de door client bestelde diensten als webhosting of domeinregistratie vindt normaliter direct plaats, dit wil zeggen binnen 15 minuten. In uitzonderlijke gevallen kan de levertermijn uitlopen tot 5 werkdagen. Mocht binnen deze termijn (5 werkdagen) de door client bestelde dienst(en) of product(en) nog niet zijn geleverd dan kan client zonder verdere (betaal)verplichting de overeenkomst ontbinden eventueel vooraf betaalde gelden worden binnen 14 dagen retour gestort.

12. Herroepingsrecht
a. Indien client als consument bij Domeinstad een dienst of product afneemt heeft hij/zij recht op herroeping. Dit houdt in dat client een afgenomen dienst of besteld product zonder opgave van redenen en kosteloos annuleren. Dit dient dan wel binnen 7 werkdagen na bestel/overeenkomst datum aan Domeinstad kenbaar te worden gemaakt.

b. Het in artikel 12 a beschreven herroepingsrecht vervalt bij aanvang van een afgenomen dienst. Voor domeinregistratie geldt: client kan gebruik maken van het herroepingsrecht tot het moment dat de aangevraagde domeinnaam daadwerkelijk is vastgelegd.

13. Aansprakelijkheid
a. Domeinstad behoudt zich het recht voor van haar client te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat. In alle andere gevallen kan Domeinstad niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie.

b. Domeinstad is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals computervirussen. Domeinstad mag daarvoor antivirus software draaien om de schade haar systemen te beperken en ge�nfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.

c. Domeinstad is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

d. Domeinstad is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van een dienst veroorzaakt door derden.

e. De eventuele aansprakelijkheid van Domeinstad is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.

f. Opdrachtgever vrijwaart Domeinstad voor alle aanspraken op schadevergoedingen die derden mochten doen gelden met betrekking tot schade die is ontstaan door het gebruik van de door Domeinstad geleverde producten en/of diensten.

g. Domeinstad is niet verantwoordelijk voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Domeinstad werkzaam zijn.

14. Betaling
a. Betaling vindt, tenzij anders overeengekomen vooraf plaats. client heeft via het DBS de mogelijkheid een bedrag via Ideal, Paypal of bankoverschrijving naar zijn/haar Domeinstad account-rekening over te maken.

b. Gestorte bedragen kunnen zonder opgaaf van reden worden teruggestort. Domeinstad berekent hiervoor � 5,95 aan administratieve kosten. Deze kosten worden direct verrekend met het terug te stoten bedrag. Een formulier voor het indienen van een terugboekingsverzoek kan bij Domeinstad worden aangevraagd.

15. Wijzigingen algemene voorwaarden
a. Domeinstad heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 (veertien) dagen na kennisgeving aan client. client kan de overeenkomst ontbinden met ingang van de datum dat de wijziging van kracht wordt.

16. Overmacht
a. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Domeinstad door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Domeinstad kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

17. Slotbepalingen
a. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

b. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

c. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. client heeft eveneens het recht geschillen voor te leggen aan een bevoegde rechtbank.

d. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

e. Een overeenkomst kan door Domeinstad ten alle tijden worden ontbonden. Domeinstad verplicht zich daarbij client vooraf te informeren en een redelijke tijd (minimaal 14 dagen) te geven om eventuele andere aanbieder te vinden. Indien client heeft voldaan aan alle verplichtingen (4.x), heeft client recht op restitutie van de in rekeninggebrachte kosten.

18. Klachten
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Postadres:
Domeinstad
Torenallee 255
5617BR Eindhoven

Veilig & vertrouwd